Installation Example

Hình ảnh lắp đặt trong thực tế

Kho lạnh

Tàu cá

Container

Tủ lạnh

Denba Fryer